آموزشهای رایگان ریاضی هشتم ویژه تیزهوشان و نمونه دولتی

آموزشهای رایگان فصل ۵ ریاضی هشتم ویژه نمونه دولتی و تیزهوشان ( با تدریس انرژتیک ابراهیمی)

تستهای جمع بردار


تستهای ضرب بردار


تدریس جمع بردار بخش یک‌


تدریس جمع بردار بخش دو 


تدریس جمع بردار بخش سه 

تدریس جمع بردار بخش چهار 

تدریس جمع بردار بخش پنج 


 تدریس ضرب بردار