آموزشهای رایگان ریاضی تیزهوشان ونمونه دولتی

محمدحسین ابراهیمی

مدرس مطرح و کشوری ریاضیات تیزهوشان و نمونه دولتی

آموزش رایگان مفاهیم اولیه احتمال> فصل یک ریاضی نهم > ویژه تیرهوشان و نمونه دولتی


دانلود رایگان

پیش نیازهای هندسه نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)


دانلود رایگان

جزوه فصل یک ریاضی نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)


دانلود رایگان

جزوه فصل دو ریاضی نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)


دانلود رایگان

30 تست عالی فصل یک ریاضی نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)


دانلود رایگان

آموزش تبدیل اعداد اعشاری به کسر
( فصل 2 ریاضی نهم)


دانلود رایگان

برای خرید محصولات ریاضی ابراهیمی ویژه ریاضی تیزهوشان ونمونه ولتی نهم کلیک کن


دانلود رایگان