آموزشهای رایگان ریاضی تیزهوشان ونمونه دولتی

محمدحسین ابراهیمی

مدرس مطرح و کشوری ریاضیات تیزهوشان و نمونه دولتی

آموزش رایگان مفاهیم اولیه احتمال> فصل یک ریاضی نهم > ویژه تیرهوشان و نمونه دولتی

پیش نیازهای هندسه نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)

جزوه فصل یک ریاضی نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)

جزوه فصل دو ریاضی نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)

30 تست عالی فصل یک ریاضی نهم
( ویژه تیزهوشان ونمونه دولتی)

آموزش تبدیل اعداد اعشاری به کسر
( فصل 2 ریاضی نهم)

برای خرید محصولات ریاضی ابراهیمی ویژه ریاضی تیزهوشان ونمونه ولتی نهم کلیک کن